Om informationsudvalget

Informationsudvalgeter et selvstændigt arbejdende udvalg under regionen. Udvalget er permanent. Formanden for udvalget vælges for en 4 årig periode af Regionen. Øvrige medlemmer af udvalget er AA’ere med lyst til og interesse for informationsarbejde.
I regionen vælges desuden en repræsentant til det Landsdækkende Informationsudvalg (LIv). Denne vælges for 4 år af gangen. Repræsentanten opfordres til at indgå i regionens informationsudvalg, for derigennem at skabe sammenhæng mellem den lokale hhv. den landsdækkende information.

Informationsudvalget har til opgave at

  • Modtage henvendelser vedr. eksternt informationsarbejde såsom foredrag mv.
  • Koordinering og udførelse af det eksterne informationsarbejde, under inddragelse af de lokale AA kræfter/grupper.
  • Udsendelse af ”InformationsNyt” til grupperne.
  • Udlevering/udsendelse af informationsmateriale til grupperne.

Opgaverne, udvalget arbejder med, kan komme fra regionen, grupperne, AA’ere, telefonvagten eller udvalget selv. Forslag til nye typer af opgaver bør forelægges AA grupperne, via regionen, inden de iværksættes i Informationsudvalget.
Den eksterne information består i at bringe information til det omkringliggende samfund, om hvad AA er og ikke er. Information vil typisk være foredrag for borgere i regionen, private virksomheder, skoler, institutioner, myndigheder mv., om hvad AA er. På den måde kan vi indirekte nå mange alkoholikere, som vi ellers ikke ville kunne nå; nemlig gennem deres kolleger, bekendte, arbejdsgivere, sagsbehandlere osv.
Udvalget bør drage omsorg for at involvere regionen og AA grupperne i arbejdet. Specielt er det vigtigt at nye initiativer bliver drøftet bredt i fællesskabet og at disse initiativer beskriver et klart ønske fra AA grupperne. Ligeledes er det vigtigt at udvalget bredest muligt inddrager de lokale AA grupper i arbejdet med at informere eksternt – ofte vil modtagne henvendelser helt eller delvis kunne overdrages til lokale AA kræfter, hvorved Informationsudvalgets funktion bliver mere koordinerende end egentlig udførende.